Zamestnávatelia, ktorý majú viac ako 20 zamestnancov, majú povinnosť zamestnať aj zamestnanca so zdravotným postihnutím. Ak tak neurobia, majú dve možnosti. 

Prvou je zaplatenie pokuty štátu vo výške 1 197,00 EUR za jedného chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím.

Druhou je využiť možnosť náhradného plnenia vo výške 1 064,00 EUR.

Okrem toho, že ste ušetrili hneď na výdavkoch 133,00 EUR, získali ste aj kvalitnú službu, ktorú Vaša organizácia aj tak potrebuje a v neposlednom rade ste pomohli človeku a Vaše podnikanie je spoločensky zodpovedné (CSR).

V rámci náhradného plnenia si u nás môžete objednať následovné služby:

administratívne a personálne služby – pomôžeme so všetkým, čo súvisí s prácou v kancelárii pri dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel a vašich interných predpisov a noriem.

  • drobné administratívne činnosti (prepisovanie textov, skenovanie, zakladanie dokumentov, evidencia dokumentov, archivácia a pod.)
  • odborné administratívne činnosti (tvorba a zavádzanie systémov evidencie – registratúry, archivácie a skartácia archívnych dokumentov a pod.)
  • personálne činnosti (personálne plánovanie, analýza práce, získavanie a výber pracovníkov, vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru, rozmiestnenie zamestnancov, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, hodnotenie zamestnancov, motivácia zamestnancov (hmotná motivácia – odmeňovanie, nehmotná motivácia – vytváranie pracovných podmienok), evidencia o zamestnancoch a pod.)

účtovníctvo a mzdy

  • jednoduché účtovníctvo
  • podvojné účtovníctvo
  • mzdová agenda (mesačné spracovanie miezd na základe podkladov, výstupy – výplatná listina, výplatné pásky, sumarizácie, výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, podklady pre úhrady miezd, odvodov a daní, evidencia dochádzky, výpočet PN, evidencia stravného, evidencia sociálneho fondu, daňového bonusu, evidencia listov dôchodkového zabezpečenia, ročné zúčtovanie preddavkov daní a zdravotného poistenia)

podpora obchodu a marketingu – práca s CRM systémami, telefonovanie, správa položiek e-shopu, inventúry, mystery shopping,

Ak neviete aké je Vaše náhradné plnenie, odporúčame Vám výbornú kalkulačku od PROFESIE.

Podrobnosti o povinnosti zamestnávateľov nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.