Pripravte sa na starnúci pracovný kolektív

Fenomén populačného starnutia je demografickým javom, ktorého dôsledky ovplyvňujú všetky sféry našej spoločnosti.

Podľa dlhodobého sledovania Štatistického úradu SR vidíme, že preseniori sú rýchlo rastúcou skupinou na trhu práce. Kým v roku 2011 bolo ekonomicky aktívnych iba približne 70 tisíc preseniorov (60 až 74 rokov), v roku 2017 to už bolo viac ako 148 tisíc.

Národný program aktívneho starnutia konštatuje, že zatiaľ čo v rámci EÚ bude v dôsledku starnutia populácie v roku 2050 chýbať 15 % pracovnej sily, na Slovensku to bude až  21 %. Zapojenie preseniorov do pracovného procesu tak, aby naplno využili svoj potenciál je teda aktuálna téma.

My v Aptet-e vám vieme pomôcť.

Age Management je úspešný koncept riadenia pracovníkov,
s ohľadom na ich vek, schopnosti
a potenciál, ktorý pochádza z Fínska.

Cieľom Age Managementu je využitie plného potenciálu všetkých zamestnancov vo firme, aj keď ich životné fázy sú rozdielne. Fínsky vzdelávací program, ktorý sa zameriava na zlepšenie riadenia kariéry, motivácie a duševnej pohody zamestnancov sa javí ako najprogresívnejší, s vedecky preukázateľnou efektivitou.

Zavádzanie Age Managementu vo firme zahrňuje každodenné opatrenia v oblasti ergonómie, starostlivosti o zdravie pracovníkov, prispôsobenie organizácie práce, úpravu pracovnej doby, prístup k vzdelávacím aktivitám… až po komplexný systémový prístup k Age Managementu zapracovaný do stratégie firmy, podporovaný jednotlivými personálnymi činnosťami.

Komplexný Age Management

Analýza

Analýza štruktúry pracovnej sily z hľadiska veku, kompetencie a zdravotného stavu.

Firemná kultúra

Nastavenie firemnej kultúry podporujúcej všetky generácie na pracovisku.

Zdravie

Starostlivosť o zdravie na pracovisku. Predchádzanie chorobám z povolania.

Firemné vzdelávanie

Vzdelávanie všetkých zamestnancov prispôsobené ich životným fázam.

Personálne procesy

Plánovanie, nábor, kariérny rozvoj, motivácia, sociálne programy, príprava na odchod do dôchodku…

My v Aptet-e máme medzinárodné how-know a certifikovaných lektorov v oblasti Age Managementu, ktorí vás prevedú celým procesom. Na jeho konci vás budú čakať odhodlaní a motivovaní zamestnanci.

Aptet ISP má certifikát na medzinárodne ocenený vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITYTM, ktorého autorom je Finnish Institute of Occupational Health (FIOH). PROFESNÍ SENIORITATM je licencovaný vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITYTM, určený pre Slovenskú a Českú republiku.

Sme členmi Slovenskej asociácie Age Managementu (SAAM), úzko spolupracujeme s českou organizáciou Age Management, z. s. Podieľali sme sa na realizácii komparatívnej analýzy zameranej na uplatnenie Age Managementu v krajinách V4 – Platforma pre Age Management v rámci krajín V4/Platform for Age Management within V4 Countries.

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme